REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRZE LASER GAME

1

Zakup biletu wstępu

jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2

Organizator świadczy usługę

gry Laser Game poprzez wstęp do Centrum Rozrywki osobom, które zaakceptowały i zapoznały się z niniejszym Regulaminem.

3

Na teren Centrum Rozrywki

mają wstęp gracze, osoby im towarzyszące po przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry a także sposobu korzystania z urządzeń, podpisaniu Oświadczenia uczestnika i uzyskaniu zgody obsługi.

4

W grze mogą uczestniczyć

osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby, które ukończyły 6 lat, po zgłoszeniu się ze swym prawnym opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę na udział w grze.

5

Zabrania się

udziału w grze:

 • osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu,
 • kobiet w ciąży,
 • cierpiących na choroby serca, epilepsję, astmę lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu.

6

Osoba biorąca udział w grze

oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z udziałem w grze laser game i uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu nie będzie występować z jakimkolwiek roszczeniem do Organizatora.

7

W trakcie gry zabrania się:

 • biegania i czołgania,
 • wspinania się i wbiegania na ściany,
 • bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich karabiny,
 • chwytania broni innego Gracza,
 • używania broni i wyposażenia Centrum w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia,
 • wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem lub innymi przedmiotami,
 • używania niecenzuralnych słów lub obraźliwych zwrotów,
 • używania ognia, używania ostrych przedmiotów,
 • używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia urządzeń, zasłaniania lub zdejmowania czujników trafień, wyłączania urządzenia,
 • wnoszenia jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów.

8

Karabin

w trakcie Gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz.

9

Uczestnik, który ma problem

z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Centrum.

10

Na terenie Centrum

obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wnoszenia ostrych przedmiotów.

11

Uczestnicy nie mogą

opuszczać terenu Centrum wraz z powierzonym im Sprzętem.

12

Osoby niestosujące się

do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Centrum przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.

13

Uczestnicy powinni

przystąpić do Gry w obuwiu o płaskiej podeszwie.

14

Uczestnicy noszący okulary

bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

15

Organizator nie odpowiada

za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

16

W trakcie gry Uczestnicy

przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego regulaminu.

17

W przypadku uszkodzenia sprzętu

wynikającego z celowego działania lub zaniedbania Uczestnik może zostać obciążony kosztami naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta.

18

Zmiana ilości osób

oraz terminu realizacji usługi jest możliwa z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

19

Za osoby zgłoszone

a nie uczestniczące w grze pobierana jest opłata zgodna z cennikiem.

ZAPRASZAMY i życzymy niesamowitych wrażeń!